• 4,432
  • Tổng giải quyết

  • 72
  • Chuyển qua
  • 4,360
  • Nhận trong kỳ
  • 4,299
  • Đã giải quyết
  • 133
  • Đang giải quyết
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện