• 0
  • Tổng giải quyết

  • 0
  • Chuyển qua
  • 0
  • Nhận trong kỳ
  • 0
  • Đã giải quyết
  • 0
  • Đang giải quyết
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện