Xóa bộ lọc
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ doanh nghiệp Tên sản phẩm Mã hồ sơ Nhóm sản phẩm Ngày tự công bố Ghi chú
151 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Trinh nữ hoàng cung 10-1 (Extractum Crinum latifolium siccus) 22.05.100.41719

152 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Trần Bì (Extractum Pericarpium Citri reticulatae peretti siccus) 22.05.100.41718

153 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Tiểu Hồi Hương (Extractum Foeniculum vulgare siccus) 22.05.100.41717

154 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Thục Địa (Extractum Rehmanniae glutinosae praeparata 22.05.100.41716

155 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Phá Cố Chỉ ( Extractum Cullen corylifolium siccus) 22.05.100.41715

156 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Bột Nhũ Hương (Boswellia carterii siccus) 22.05.100.41714

157 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Đan Sâm (Extractum Salviae miltiorrhizae siccus) 22.05.100.41713

158 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Cà Gai Leo 10-1 (Extractum Solani procumbensis siccus) 22.05.100.41712

159 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Bột khô Đông Trùng Hạ Thảo (Powder Cordycep) 22.05.100.41711

160 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Bạch Truật (Extractum Atractylodis siccus) 22.05.100.41710

161 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Bạch Tật Lê (Extractum Tribulus terrestris) 22.05.100.41709

162 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Phục Linh - Bạch Linh (Extractum Poria siccus) 22.05.100.41708

163 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Bạch Chỉ (Extractum Angelicae dahuricae siccus) 22.05.100.41707

164 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Nguyên liệu TPCN: Cao khô dược liệu Actiso 10-1 (Extractum Cynarae siccus) 22.05.100.41706

165 CÔNG TY TNHH CHIẾT XUẤT DƯỢC LIỆU VIỆT NAM thôn thượng phúc, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Cao đặc dạng mềm: DR GAN TB 22.05.100.41705

Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện